Cảm biến ngọn lửa đầu đốt, mắt thần, flame detector, flame sensor

Công ty Non Nước cung cấp đầy đủ các loại cảm biến ngọn lửa đầu đốt, mắt thần đầu đốt, flame detector, flame sensor.
1/ Cảm biến Brahma FC8, FC13, FC7

2/ Cảm biến, mắt thần Siemens RAR7

3/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Honeywell C7035A 1023, C7035A 1064, C7027A 1049, C7027A 1023

4/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Siemens QRA2

5/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Siemens QRB1

6/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần IRD 1010.1 / UVD 970, MZ 770S Satronic

7/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Olympia P930-06

8/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Siemens QRB3

9/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần Siemens QRI2B2.B180B

10/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần QRA55.E17, QRA73.A27

11/ Cảm biến ngọn lửa, mắt thần R.B.L – 3002280 


12. Cảm biến ngọn lửa QRA10M.C, mắt thần QRA10M.C

Thông tin liên hệ: Mr. Quang | 0909 77 3479 | quang.le@nonnuoc.com.vn