Nhiệt kế bức xạ hồng ngoại CHINO (Infrared Radiation Thermometers)

I. Loại cầm tay

1/ IR-HA Series

 • IR-HAI: 300 0C – 1000 0C
 • IR-HAS: 600 0C – 2000 0C
 • IR-HAQ: 400 0C – 3000 0C

2/ IR-AH Series

 • IR-AHT: -50 0C – 1000 0C
 • IR-AHS: 600 0C – 3000 0C
 • IR-AHU: 900 0C – 3000 0C

3/ IR-TA Series: -40 0C – 500 0C

4/ IR-TE2: -40 0C – 300 0C

5/ TP-S: -10 0C – 300 0C

6/ CPA-L: -40 0C – 2000 0C

II. Loại trực tuyến

1/ TP Series

-20 0C – 300 0C

100 0C – 800 0C

2/ TP-U0260ES: 20 0C – 40 0C

3/ IR-SA Series

 • IR-SAB: 0 0C – 1000 0C
 • IR-SAI: 300 0C – 1600 0C
 • IR-SAS: 600 0C – 2500 0C
 • IR-SAH: 900 0C – 2500 0C

4/ IR-CA Series

 • IR-CAB: -50 0C – 1000 0C
 • IR-CAE: 30 0C – 500 0C
 • IR-CAW: 20 0C – 3000 0C

5/ IR-CZ Series

 • IR-CZP: 80 0C – 1800 0C
 • IR-CZI: 200 0C – 2000 0C
 • IR-CZS: 450 0C – 3500 0C
 • IR-CZH7: 900 0C – 3500 0C
 • IR-CZQ2: 400 0C – 2000 0C

6/ IR-BA Series

 • IR-BAT1: 0 0C – 300 0C; 0 0C – 600 0C
 • IR-BAT2: 0 0C – 300 0C; 0 0C – 600 0C
 • IR-BATS: 0 0C – 300 0C; 0 0C – 600 0C

7/ IR-BZ Series

 • IR-BZPHGE: 0 0C – 1000 0C

8/ IR-FA Series

 • IR-FAC: 70 0C – 800 0C
 • IR-FA: 150 0C – 3000 0C
 • IR-FAQ: 300 0C – 1500 0C

III. Loại máy quét

 • IR-ESC Series: 100 0C – 600 0C